Drets d'autor

El DDE ofereix als autors un mitjà de difusió de les seves publicacions, tot respectant els seus drets d'autor, tant els morals, com els d'explotació.

Els drets morals estan lligats a l'autor de manera permanent i es caracteritzen per ser irrenunciables i imprescriptibles. L'article 14 de la Llei de propietat intel·lectual (LPI), contempla entre els drets morals, la capacitat de l'autor per:

 • Decidir si la seva obra ha de ser divulgada i de quina manera.
 • Determinar si la divulgació s'ha de fer amb el seu nom, amb un pseudònim o un signe, o de manera anònima.
 • Exigir el reconeixement de la seva condició d'autor de l'obra.
 • Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat en contra de l'obra que suposi un perjudici als seus interessos legítims o un menyscapte a la seva reputació.
 • Modificar l'obra respectant els drets adquirits per tercers i les exigències de protecció de béns d'interès cultural.
 • Retirar l'obra del comerç, per canvi de les seves conviccions intel·lectuals o morals.
 • Accedir a l'exemplar únic o rar de l'obra, quan estigui en poder d'un altre, a fi d'exercir el dret de divulgació o qualsevol altre que li correspongui.

Entre els principals drets d'explotació, la LPI (articles 17 a 21) contempla:

 • Dret de reproducció, entès com la fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, de tota l'obra o de part d'aquesta, que permeti la seva comunicació o l'obtenció de còpies.
 • Dret de distribució, consistent en la posada a disposició del públic de l'original o de les còpies de l'obra, en un suport tangible, mitjançant venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma.
 • Dret de comunicació pública, entesa com qualsevol acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés a l'obra sense que prèviament se n'hagin distribuït exemplars a cadascuna d'elles.
 • Dret de transformació, que comprèn la seva traducció, adaptació i qualsevol altra modificació de la seva forma que derivi en una obra diferent.

La cessió de l'exercici dels drets necessaris per tal de realitzar el dipòsit al DDE es fa gratuïtament, amb caràcter de no exclusivitat i sense límit temporal ni territorial.

Els investigadors, professors i estudiants que dipositen les seves obres al DDE es responsabilitzen de la seva autoria, i de no haver cedit o transferit en exclusiva els drets d'explotació de l'obra a tercers (per exemple, una revista científica o a una editorial).

L'autor determina sota quina llicència Creative Commons vol dipositar la seva obra al DDE. Triant, d'aquesta manera, si permet possibles usos comercials o no, la creació d'obres derivades, o la obligatorietat o no de compartir els canvis sota la mateixa llicència, sempre i en tots els casos amb el reconeixement de la seva autoria. En aquest sentit, tots els registres inclouen una descripció de la llicència escollida per l'autor.