Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorMartínez Sala, Georgina
dc.date.accessioned2019-04-10T09:50:24Z
dc.date.available2019-04-10T09:50:24Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/898
dc.description.abstractEl projecte que es planteja, és la reforma d’un refugi del Cap de Creus, concretament a la Cala Prona. L’encàrrec consisteix en crear un habitatge domèstic per un cuiner, que vol aïllar-se de les cuines que avancen a un ritme frenètic. Amb l’objectiu de desenvolupar la creativitat que en el cercle viciós de la competitivitat de cuines no s’aconsegueix. El projecte consisteix en la reforma i adaptació d’una construcció que està en desús, partint d’unes preexistències molt evidents s’ha volgut respectar al màxim l’entorn del refugi i l’interior d’ell. L’objectiu a l’hora de rehabilitar és la creació d’un espai aïllat on dins l’usuari plasma les seves noves idees de creació en una cuina humil. Aquestes idees són fruit de l’entorn que l’envolta, que ajuda a un pensament més profund dins del “jo”.ca_ES
dc.description.abstractEl proyecto que se plantea, es la reforma de un refugio del Cabo de Creus, concretamente a la Cala Prona. El encargo consiste al crear una vivienda doméstica por un cocinero, que quiere aislarse de las cocinas que avanzan a un ritmo frenético. Con el objetivo de desarrollar la creatividad que en el círculo vicioso de la competitividad de cocinas no se consigue. El proyecto consiste en la reforma y adaptación de una construcción que está en desuso, partiendo de unas preexistencias muy evidentes se ha querido respetar al máximo el en torno al refugio y el interior de él. El objetivo a la hora de rehabilitar es la creación de un espacio aislado dónde dentro del usuario plasma sus nuevas ideas de creación en una cocina humilde. Estas ideas son fruto del entorno que lo rodea, que ayuda a un pensamiento más profundo dentro del “yo”.es
dc.description.abstractThe project that I propose is the refurbishment of a refuge in Cap de Creus, specifically in Cala Prona. The assignment consists of creating a domestic house for a chef, who wants to isolate himself from the kitchens that advance at a frenetic pace. The project consists of the reform and adaptation of a construction that is in disuse, starting from some very evident preexistences, the maximum respect has been the environment of the refuge and the interior of it. The goal at the time of rehabilitation is the creation of an isolated space where the user embodies his new ideas of creation in a humble kitchen. These ideas are the result of the surrounding environment, which helps a deeper thought within the “one self”.en
dc.format.extent[75] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectHabitatges -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectCuiners -- Habitatges -- Disseny i construccióca_ES
dc.titleNòs amb nòs : refugi culinari al Cap de Creusca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International