Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.authorValldeperas Carrillo, Ariadna
dc.date.accessioned2019-03-21T10:13:26Z
dc.date.available2019-03-21T10:13:26Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/885
dc.description.abstractDanshari és un projecte que pretén crear la identitat i comunicació d’un nou moviment. L’objectiu és cohesionar l’estil de vida minimalista, basat en la filosofia Danshari i la tendència Minimalism. Aquest moviment defensa un estil de vida que no giri al voltant del materialisme sinó a través de les experiències. Per això, proposa només tenir el que realment és necessari i eliminar allò superflu, per tal de generar espai (físic i mental). És un moviment que es basa en valors com la simplicitat, l’equilibri, l’austeritat i la claredat, entre d’altres. Aquest moviment es configura a través de l’edició dels continguts i del disseny. Per una banda, s’analitza i edita la informació, ja que és molt variada però no està consolidada, i s’elabora el contingut que falta, com és el manifest. Per altra banda, les decisions de disseny parteixen d’una premissa bàsica: seguir els valors del moviment. Per tant, s’usen els recursos mínimament necessaris per comunicar el millor possible. És a dir, tot element ha de tenir la seva justificació, ja que sinó es considera superflu. Tot i així, també s’ha de tenir en compte que alhora ha de ser un element prou atractiu per generar interès, i per tant les decisions de disseny també parteixen d’aquesta premissa.ca_ES
dc.description.abstractDanshari es un proyecto que pretende crear la identidad y comunicación de un nuevo movimiento. El objetivo es cohesionar el estilo de vida minimalista, basado en la filosofía Danshari y en la tendencia Minimalism. Este movimiento defiende un estilo de vida que no gire entorno al materialismo sino a través de las experiencias. Por lo tanto, propone solo tener lo que realmente es necesario y eliminar todo aquello superfluo, para poder generar espacio (físico y mental). Es un movimiento que se basa en valores como la simplicidad, el equilibrio, la austeridad y la claridad, entre otros. Este movimiento se configura a través de la edición de contenidos y del diseño. Por un lado, se analiza y edita la información, ya que es muy variada pero no esta consolidada, y se elabora el contenido que falta, como es el manifiesto. Por otro lado, las decisiones de diseño parten de una premisa básica: seguir los valores del movimiento. Por lo tanto, se usan los recursos mínimamente necesarios para comunicar el mejor posible. Es decir, todo elemento ha de tener su justificación, ya que sino se considera superfluo. Aun así también se debe tener en cuenta que a la vez ha de ser un elemento suficientemente atractivo para generar interés y, por lo tanto, las decisiones de diseño parten también de esta premisa.es
dc.description.abstractDanshari is a project aiming to create the identity and communication of a new movement. The goal is to bring together the minimalist lifestyle, based on the Danshari philosophy and the Minimalism trend. This movement defends a lifestyle that is not based on materialism but on experiences. It is therefore proposed to only have what is really necessary and to eliminate anything superfluous, in order to generate space (physical and mental). It is a movement based on values such as simplicity, balance, austerity and clarity, among others. This movement is shaped through the edition of contents and design. On the one hand, the information is analysed and edited, as it is very diverse but not consolidated; and the missing content is elaborated, like a manifesto. On the other hand, design decisions are based on a basic premise: to follow the values of the movement. Therefore, the minimal necessary resources are used to communicate in the best possible way. That is, every element must have its justification, or it would be otherwise considered superfluous. However, it must also be taken into account that at the same time it must be an attractive element to generate interest, hence why the design decisions are also based on this premise.en
dc.format.extent86 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectDisseny minimalistaca_ES
dc.subjectImatge corporativaca_ES
dc.subjectConstrucció de marca (Màrqueting)ca_ES
dc.titleDansharica_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International