Show simple item record

dc.contributor.authorNogué Requesens, Elena
dc.date.accessioned2019-02-27T11:07:41Z
dc.date.available2019-02-27T11:07:41Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/875
dc.description.abstractAquest projecte ha sorgit per la necessitat d’establir un canvi en el concepte que tenim de la distribució d’un habitatge i, alhora, de la planificació que fem de la nostra vida. Com una eina que utilitzem de manera quotidiana, l’agenda, es pot convertir en una eina d’autocrítica que ens permet visualitzar a què estem dedicant el nostre temps i com, organitzant-nos d’una altra manera, podem treure i mantenir moments intensos que no siguin interromputs per una flexibilitat intrusiva. La proposta es basa en trobar maneres de viure en un habitatge on sigui l’usuari el que decideix quin ús li vol donar en cada moment, no que sigui el constructor o dissenyador que l’ha projectat el que decideixi pel client com ha de viure a través de la creació d’espais estandarditzats, sinó que estiguin basats en criteris de sostenibilitat, flexibilitat i adaptabilitat. En quant al concepte del temps, s’ha pretès que sigui l’usuari qui, d’alguna manera, pugui controlar la seva vida més enllà de l’horari que ve establert pel mercat, fugint del concepte 24/7 que es presenta com una proposta de flexibilitat i millora per a l’usuari però acabant sent una trampa on les obligacions mai acaben i on acabem sempre postergant la nostra pròpia vida per a fer altres activitats més urgents que sovint venen marcades per persones alienes a nosaltres mateixos.ca_ES
dc.description.abstractEste proyecto ha surgido por la necesidad de establecer un cambio en el concepto que tenemos de la distribución de una vivienda y, a la vez, de la planificación que hacemos de nuestra vida. Cómo una herramienta que usamos de manera cotidiana, la agenda, se puede convertir en una herramienta de autocrítica que nos permite visualizar a qué estamos dedicando nuestro tiempo y como, organizándonos de otra manera, podemos sacar y mantener momentos intensos que no sean interrumpidos por una flexibilidad intrusiva. La propuesta se basa en encontrar maneras de vivir en una vivienda donde sea el usuario el que decida cuál es el uso que se le quiere dar en cada momento, no que sea el constructor o diseñador que la ha proyectado el que decida por el cliente como debe vivir a través de la creación de espacios estandarizados, sino que estén basados en criterios de sostenibilidad, flexibilidad y adaptabilidad. En cuanto al concepto del tiempo, se ha pretendido que sea el usuario quien, de alguna manera, pueda controlar su vida más allá del horario que ha establecido el mercado, huyendo del concepto 24/7 que se presenta como una propuesta de flexibilidad y mejora para el usuario pero que acaba siendo una trampa donde las obligaciones nunca acaben y donde acabamos siempre postergando nuestra propia vida para hacer otras actividades más urgentes que a menudo vienen marcadas por personas ajenas a nosotros mismos.es
dc.description.abstractThis project has arisen because of the need to establish a change in the concept we have of the distribution of a home and, at the same time, of the planning we make of our life. As a tool that we use on a daily basis, the agenda can become a tool of self-criticism that allows us to see what we are dedicating our time to and how, organizing ourselves in another way, we can draw and maintain intense moments that are not interrupted by an intrusive flexibility. The proposal is based on finding ways to live in a house where the user decides what is the use that is wanted at each moment, instead of being the builder or designer who has projected the decision by the client as must live through the creation of standardized spaces, but are based on criteria of sustainability, flexibility and adaptability. Regarding the concept of time, it has been intended that the user who, in some way, can control their life beyond the hours established by the market, fleeing from the 24/7 concept that is presented as a proposal for flexibility and improvement for the user but ends up being a trap where the obligations never end and where we end up always putting off our own life to do other more urgent activities that are often marked by people outside of ourselves.en
dc.format.extent51 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectHabitatges -- Remodelacióca_ES
dc.subjectComunicacions mòbils, Sistemes de -- Aplicacions -- Dissenyca_ES
dc.titleVassos comunicants per a una vida líquidaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International