Show simple item record

dc.contributor.advisorTejada Fernández, José
dc.contributor.authorMassaguer, Lluc
dc.date.accessioned2018-11-07T09:47:22Z
dc.date.available2018-11-07T09:47:22Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/837
dc.description.abstractEls canvis en el perfil dels professionals i en el de les empreses, així com el contacte entre tots dos, empeny, en l'actualitat, a traçar línies i fer valoracions del que presenta el futur, tant en l'àmbit formatiu com en el professional. S'afegeix a aquesta circumstància, que la immersió en l'Espai Europeu d’Educació Superior demana una avaluació de la qualitat educativa i un major ajust de les titulacions a les demandes del mercat laboral. Fer visibles els canvis entre l'àmbit professional i l’acadèmic, en aquest cas dins un marc molt concret dels estudis universitaris de Grau en Disseny, en la menció de Gràfic, és l'eix vertebrador de la recerca. En aquest context, la present investigació s'articula mitjançant un estudi de cas a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, que es formalitza en la construcció d'un sistema de diagnosi que es pugui aplicar en diferents moments i de manera periòdica, l'objectiu del qual és identificar el nivell d'encaix entre les competències acadèmiques impartides en el centre formatiu i les competències professionals requerides en l'àmbit laboral del disseny gràfic. Vol ser, doncs, una eina que ajudi a conèixer les demandes de l'àmbit professional del sector, així com a actualitzar les competències del Grau de Disseny. Es tracta d'una recerca avaluativa de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball, que recorre a una proposta metodològica mixta, on les investigacions quantitativa i qualitativa s'han aplicat de manera correlativa per obtenir diferents tipus de resultats d'interès, entenent-les com a dues visions complementàries. La triangulació de resultats, tant de dades, com metodològica i instrumental, se segueix com a principi bàsic de reforç de la fiabilitat i validesa, aportant rigorositat i credibilitat científica a la recerca. En la mateixa línia, l'ús d'una metodologia sistemàtica, reproduïble i raonada, mitjançant el mètode Delphi, aporta una visió col·lectiva de diferents grups d'experts mitjançant un consens intersubjectiu, que aporta una informació bàsica per arribar a assolir els objectius de recerca. S'arriba, així, a una visió panoràmica de l'encaix entre les competències acadèmiques i les professionals en l'àmbit del disseny gràfic en l'actualitat, i a una previsió del perfil de dissenyador gràfic del futur, aportant informació valuosa per preveure les necessitats de l'àmbit professional i poder proposar canvis, tant curriculars com metodològics, en el pla docent del Grau de Disseny.ca_ES
dc.description.abstractLos cambios en el perfil de los profesionales y en el de las empresas, así como el contacto entre ambos, empuja, en la actualidad, a trazar líneas y hacer valoraciones de lo que presenta el futuro, tanto en el ámbito formativo como en el profesional. Se añade a esta circunstancia, que la inmersión en el Espacio Europeo de Educación Superior pide una evaluación de la calidad educativa y un mayor ajuste de las titulaciones a las demandas del mercado laboral. Hacer visibles los cambios entre el ámbito profesional y el académico, en este caso dentro de un marco muy concreto de los estudios universitarios de Grado en Diseño, en la mención de Gráfico, es el eje vertebrador de la investigación. En este contexto, la presente investigación se articula mediante un estudio de caso en EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona, que se formaliza en la construcción de un sistema de diagnóstico que se pueda aplicar en diferentes momentos y de manera periódica , cuyo objetivo es identificar el nivel de encaje entre las competencias académicas impartidas en el centro formativo y las competencias profesionales requeridas en el ámbito laboral del diseño gráfico. Quiere ser, pues, una herramienta que ayude a conocer las demandas del ámbito profesional del sector, así como a actualizar las competencias del Grado de Diseño. Se trata de una investigación evaluativa de la transferencia de los aprendizajes en el lugar de trabajo, que recurre a una propuesta metodológica mixta, donde las investigaciones cuantitativa y cualitativa se han aplicado de manera correlativa para obtener diferentes tipos de resultados de interés, entendiéndose como dos visiones complementarias. La triangulación de resultados, tanto de datos, como metodológica e instrumental, se sigue como principio básico de refuerzo de la fiabilidad y validez, aportando rigurosidad y credibilidad científica a la investigación. En la misma línea, el uso de una metodología sistemática, reproducible y razonada, mediante el método Delphi, aporta una visión colectiva de diferentes grupos de expertos mediante un consenso intersubjetivo, que aporta una información básica para llegar a alcanzar los objetivos de investigación. Se llega, así, a una visión panorámica del encaje entre las competencias académicas y las profesionales en el ámbito del diseño gráfico en la actualidad, y una previsión del perfil de diseñador gráfico del futuro, aportando información valiosa para prever las necesidades del ámbito profesional y poder proponer cambios, tanto curriculares como metodológicos, en el plan docente del Grado de Diseño.es
dc.description.abstractChanges in the profiles of professionals and of businesses, and the contact between the two, now calls for the need to mark out lines and offer evaluations of what the future holds, both in terms of education and professionally. Added to this circumstance is the fact that immersion in the European Higher Education Area requires an assessment of educational quality and a greater match between qualifications and the demands of the job market. The cornerstone of this research is to make visible the changes between the professional and academic spheres, in this case within the very specific framework of the Bachelor’s Degree in Design university course, in the Graphics mention. In this context, this research is represented through a case study at EINA, University School of Design and Art of Barcelona, which is formalised in the construction of a diagnostics system that can be applied at different times and periodically, the aim of which is to identify the level of the match between the academic skills taught at the school and the professional skills required in the professional sphere of graphic design. It aims, therefore, to be a tool to help discover the demands of the professional sphere in the sector and to update the skills of the Bachelor’s Degree in Design. It is evaluative research of the transfer of learning to the workplace, which uses a mixed methodological proposal, where quantitative and qualitative research have been applied consecutively to obtain different types of results of interest, seeing them as two complementary visions. The triangulation of the results, both of data and methodologically and instrumentally, is used as the main principle for reinforcing reliability and validity, offering meticulousness and scientific credibility to the research. In the same vein, the use of a systematic, reproducible and reasoned methodology, through the Delphi method, offers a collective vision of different groups of experts through an inter-subjective consensus, which provides basic information for attaining the research aims. This way, it reaches an overview of the match between the academic and professional skills in the area of graphic design today, and a preview of the profile of the graphic designer of the future, offering valuable information to predict the needs of the professional sphere and be able to propose both curricular and methodological changes in the syllabus of the Bachelor’s Degree in Design.en
dc.format.extent277 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/10803/665172*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCompetències professionals -- Ensenyamentca_ES
dc.subjectDisseny -- Ensenyamentca_ES
dc.subjectEINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona -- Ensenyamentca_ES
dc.subjectEINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona -- Estudiantsca_ES
dc.titleConstrucció d'un dispositiu de diagnosi per determinar l'ajustament entre les competències acadèmiques i les professionals dels titulats del grau de Dissenyca_ES
dc.typedoctoralThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Tesis doctorals
    Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a EINA o a altres universitats defensades per professors d'EINA.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International