Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. © de les fotografies, els seus autors: © Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC)
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. © de les fotografies, els seus autors: © Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC)