Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.authorCastro Urío, Bàrbara
dc.date.accessioned2018-04-18T10:24:49Z
dc.date.available2018-04-18T10:24:49Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/751
dc.description.abstractForats de Paper és un projecte editorial que neix de la idea de crear un llibre objecte per a petits infants. A través de les característiques que ofereix el llibre objecte es busca una nova forma de comunicació visual que fomenti el seu aprenentatge, tant a nivell formal com emocional. El plantejament del Treball de Fi de Grau és la creació d’una col·lecció de contes per anar a dormir amb un llenguatge nou i diferent. En cada conte el suport és el principal protagonista de la història, i és gràcies a ell que el relat es construeix. Forma i contingut s’uneixen a través d’un codi visual que preval a cada conte de la col·lecció. El resultat és que cada llibre no només és el transmissor d’una història, sinó que es converteix en la història mateixa. La narració de cada conte pren com a eix principal acompanyar l’infant a anar dormir: suport, imatges i textos es coordinen arribant a un destí comú. Així doncs, l’acompanyament és l’essència del projecte. És alhora el propòsit i el resultat.ca_ES
dc.description.abstractAgujeros de Papel es un proyecto editorial que surge de la idea de crear un libro objeto para niños y niñas pequeños. A través de las características que ofrece el libro objeto se busca una nueva forma de comunicación visual que fomente su aprendizaje, tanto a nivel formal como emocional. El planteamiento del Trabajo de Fin de Grado es la creación de una colección de cuentos para ir a dormir con un lenguaje nuevo y diferente. En cada cuento el soporte es el principal protagonista de la historia, y es gracias a él que el relato se construye. Forma y contenido se unen a través de un código visual que prevalece en cada cuento de la colección. El resultado es que cada libro no es solamente el transmisor de una historia, sinó que se convierte en la historia misma. La narración de cada cuento toma como eje principal acompañar al niño o niña a ir dormir: soporte, imágenes y textos se coordinan llegando a un destino común. En conclusión, el acompañamiento es la esencia del proyecto. Es a la vez el propósito y el resultado.es
dc.description.abstractHoles of Paper is an editorial project born from the idea of creating a book object for young children. Through the features offered by the book object, seeks a new form of visual communication to encourage their learning in a formal and emotional way. The approach of the Final Degree Project is to create a collection of tales to sleep in a new and different language. In each tale the support is the main protagonist of the story, and it is thanks to him that the story is built. Form and content are united through a visual code that prevails in each story of the collection. The result is that each book is not only the transmitter of a story, but it becomes the story in itself. The narrative of each story takes as its main axis to accompany the child to go to sleep: form, images and texts are coordinated arriving at a common destination. In conclusion, the accompaniment is the essence of the project. It is the purpose and the result at the same time.en
dc.format.extent55 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectLlibres il·lustrats -- Dissenyca_ES
dc.subjectCol·leccions de monografies -- Dissenyca_ES
dc.subjectEdicióca_ES
dc.titleHoles of paperca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International