Show simple item record

dc.contributor.advisorBenítez Valero, Laura
dc.contributor.authorFont Casadó, Meritxell
dc.date.accessioned2018-04-10T17:28:34Z
dc.date.available2018-04-10T17:28:34Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/742
dc.description.abstractEs un projecte interdisciplinari el qual explora el concepte de comunicació visual i obre una línia d'investigació. En el curs d'aquest projecte, he desenvolupat el que significa "veure" i també com el nostre sistema visual funciona, que està, al mateix temps, relacionat amb el concepte de percepció i paradigma. En relació a tot això, he decidit expandir aquestes idees sobre visió mostrant diferent perspectives relacionades amb estructures comunicacionals i les seves possibles aplicacions. Entre els conceptes visuals i comunicacional tractaré, en termes generals, amb la quàntica, la ciència i la metodologia, amb la finalitat d'expandir la idea sobre "disseny gràfic". Finalment, en aquesta investigació, vaig decidir realitzar un experiment el qual representa la part pràctica, que connecta teoria i les reflexions exposades.ca_ES
dc.description.abstractEs un proyecto interdisciplinario el cual explora el concepto de comunicación visual y abre una línea de investigación. En el curso de este proyecto, he desarrollado que significa "ver" y también como nuestro sistema visual funciona, que esta, al mismo tiempo, relacionado con el concepto de percepción y paradigma. En relación a todo esto, he decidido expandir estas ideas sobre visión mostrando diferentes perspectivas relacionadas con estructuras comunicacionales y sus posibles aplicaciones. Entre los conceptos visuales y comunicacionales voy a tratar, en términos generales, con cuántica, ciencia y metodología, con la finalidad de expandir la idea sobre "diseño gráfico". Finalmente, in esta investigación, decidí realizar un experimento el cual representa la parte practica, que conecta la teoría y las reflexiones expuestas.es
dc.description.abstractIt is an interdisciplinary project which explores the visual communication concept and opens a line of research. In the course ofthis project, I develop what "see" means and also how our visual system works, which is at the same time related to the concept of perception and paradigm. Regarding all that, I decided to expand these ideas about sight by showing different perspectives related to communicational structures and their possible applications. Amongst visual and communicational concepts I am going to deal, in general terms, with quantum, science and methodology in order to finally expand the idea about "graphic design". Finally, in this research, I decided to carry out an experiment which represents the practica! part, that connects the theory and the reflections expounded.en
dc.format.extent141 p.ca_ES
dc.language.isoenca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectComunicació visualca_ES
dc.subjectDisseny gràficca_ES
dc.subjectPercepcióca_ES
dc.titleVisual communication paradigm/sca_ES
dc.typemasterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International