Show simple item record

dc.contributor.advisorCosta, Tània
dc.contributor.authorGómez Corrales, Santiago
dc.date.accessioned2018-04-10T16:32:56Z
dc.date.available2018-04-10T16:32:56Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/739
dc.description.abstractA partir d'experiències personals i d'una puntual consulta de fonts secundàries, el document presenta els principals aspectes relacionats amb la gastronomia i la importància que ella representa no només per la seva relació amb els desenvolupaments culturals a través de la història de la humanitat, sinó per el paper que ha jugat en la formació dels éssers humans com a espècie; és allà on la disciplina gastronòmica, expressa la seva veritable especificitat. Aquesta interpretació antropològica que s'ubica la gastronomia com a element determinant en la història, permet llegir, en els actuals moments de globalització, una pèrdua de sentit cultural i de definició de territoris expressada a través de la forma com produïm els aliments i com ens aproximem a la seva consum. Afirmem que cal canviar de rumb, no només per a una millor comprensió de la gastronomia, sinó per donar un maneig més humanitari i sostenible de l'ésser humà contemporani davant de la crisi que s'ha generat en l'aprofitament del planeta com a recurs indispensable per a la vida , Aquest recurs que actualment està en perill, entre altres coses, per la inadequada comprensió dels entorns en què vivim i dels que ens alimentem. Paraules clau: gastronomia, coneixement, cultura, territori, límits, resistència, silvestreca_ES
dc.description.abstractA partir de experiencias personales y de una puntual consulta de fuentes secundarias, el documento presenta los principales aspectos relacionados con la gastronomía y la importancia que ella representa no solo por su relación con los desarrollos culturales a través de la historia de la humanidad, sino por el papel que ha jugado en la formación de los seres humanos como especie; es allí donde la disciplina gastronómica, expresa su verdadera especificidad. Esta interpretación antropológica que ubica la gastronomía como elemento determinante en la historia, permite leer, en los actuales momentos de globalización, una pérdida de sentido cultural y de definición de territorios expresada a través de la forma como producimos los alimentos y como nos aproximamos a su consumo. Afirmamos que es necesario cambiar de rumbo, no solo para una mejor comprensión de la gastronomía, sino para dar un manejo más humanitario y sostenible del ser humano contemporáneo frente a la crisis que se ha generado en el aprovechamiento del planeta como recurso indispensable para la vida, Este recurso que actualmente está en peligro, entre otras cosas, por la inadecuada comprensión de los entornos en los que vivimos y de los que nos alimentamos.es
dc.description.abstractBased on personal experiences and a punctual consultation of secondary sources, this document presents the main aspects related with gastronomy and the importance it represents, not only by its relationship with cultural development through the human of history, but also with the role that it has played in the formation of human beings as a species; it is there where the gastronomic discipline, expresses its true specificity. This anthropological interpretation that places gastronomy as a determining element in history, allows us to read, at the present time of globalization, a loss of cultural meaning and definition of territories expressed through the way we produce food and how we approach consumption. We point out that it is necessary to change course, not only for a better understanding of gastronomy, but also to give a more humane and sustainable management of the contemporary human being in the face of the crisis that has generated in the use of the planet as an indispensable resource for life. This resource is currently in danger, among other things, because of the inadequate understanding of the environments in which we live and of which we feed.en
dc.format.extent157 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectGastronomia -- Investigacióca_ES
dc.subjectPlantesca_ES
dc.titleLa relación con el territorio a partir de la gastronomía, ampliando los límites de las gastronomías cotidianasca_ES
dc.typemasterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International