Show simple item record

dc.contributor.advisorNacenta, Lluís
dc.contributor.advisorAlcubierre, Anna
dc.contributor.authorBernad Lage, Sílvia
dc.date.accessioned2017-10-24T16:56:54Z
dc.date.available2017-10-24T16:56:54Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/679
dc.description.abstractLa investigació a través de la noció d'atmosferas s'ha anat desenvolupant al llarg dels ultims anys des de diverses disciplines. L'elevat grau de connectivitat que les caracteritza (connectant espais, persones i objectes) fan d'elles un tema d'estudi per indagar sobre allò que és contemporani. Aquest estudi oscil.la entre el discurs i la pràctica, atravessant un territori transdisciplinar, i en consecuència es desenvolupa en diversos suports. L'objetiu del present treball és explorar a través de la noció d'atmosfera per a reevaluar-la operativament com a part integradora del disseny i la producció espaial. Amb tot aixó, es persegueix obrir altres vies que permetin una redefinició de l'espai contemporani, i per extensió, el paper d'arquitectes i dissenyadorsca_ES
dc.description.abstractLa investigación a través de la noción de atmósferas se ha ido desarrollando a lo largo de los treinta últimos años desde diversas disciplinas. El alto grado de conectividad que las caracteriza (conectando espacios, personas y objetos) hace de ellas un asunto de estudio para indagar sobre lo contemporáneo. Este estudio oscila entre el discurso y la práctica atravesando un territorio transdisciplinar, en consecuencia se desarrolla en varios soportes. El objetivo del presente trabajo es explorar a través de la noción de atmósfera para re-evaluarla operativamente como parte integradora del diseño y la producción espacial. Con todo ello, se persigue abrir otras vías que permitan una redefinición del espacio contemporáneo y en extensión, del papel de arquitectos y diseñadores.ca_ES
dc.description.abstractThis research through the notion of atmospheres has been developed over the last thirty years from various disciplines. The high degree of connectivity that characterizes them (connecting spaces, people and objects) makes them a matter to investigate the contemporary issues. This work oscillates between the discourse and the practice, crossing a transdisciplinary territory, consequently it is developed in several supports. The objective of the present work is to explore through the notion of atmosphere to re-evaluate it operatively as an integrating part of spatial design and production. With all ofthis, we seek to open other lines that allow a redefinition of contemporary space, and in extension, the role of architects and designers.ca_ES
dc.format.extent95 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectArquitectura -- Aspectes psicològicsca_ES
dc.subjectArquitectura -- Factors humansca_ES
dc.subjectArquitectura -- Filosofiaca_ES
dc.titleAtmósfera activa : hacia una poética y política del espacio contemporáneoca_ES
dc.typemasterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International