Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. © de les fotografies, els seus autors:
Ramon Calvet, © Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (AHCOAC), Jordi Juvé, Plasencia Pons i Arxiu Fundació Història del Disseny.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. © de les fotografies, els seus autors: Ramon Calvet, © Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC), Jordi Juvé, Plasencia Pons i Arxiu Fundació Història del Disseny.