Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.advisorCrispi, Albert
dc.contributor.authorBallesta Blanes, Mireia
dc.date.accessioned2014-01-14T18:54:24Z
dc.date.available2014-01-14T18:54:24Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2014-01-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/47
dc.description.abstractAquest projecte tracta del disseny interior d’un iot a motor, que s’ha creat pensant en les necessitats que neixen dia a dia al viure en una embarcació, en la seva forma i estructura. És a dir, no s’ha volgut col·locar un habitatge convencional dins el vaixell sinó que la proposta s’ha adaptat en tot moment a l’espai existent. Des de finals del segle passat, degut a l’encariment de l’habitatge, un percentatge significatiu de persones a optat per viure en vaixells. En aquest estil de llars, els interiors acostumen a estar situats en dos extrems, per una banda estan els més senzills amb pocs recursos, que acostumen a ser usats com a habitatge habitual i, d’altra banda, els de super luxe normalment utilitzats com a embarcacions de lleure. La proposta es situa en un punt mig, on l’elegància i el confort són valors essencials fugint de l’ostentació del luxe, buscant una diferenciació dins d’aquest món i, dirigint-se a un usuari alternatiu, bohemi i aventurer. La intenció d’aquest projecte és la de solucionar els problemes de disseny actuals i emfatitzar les formes de l’espai. Això s’aconsegueix millorant les circulacions, la il·luminació i les ventilacions, adaptant-se a l’estètica interior dels temps actuals. Com a un fet característic del mobiliari, cal remarcar que s’han creat diversos blocs per tal de sumar funcions i així aconseguir solidesa en aquest espai en constant moviment. Millorar les ventilacions ha estat un altre punt característic d’aquest projecte, això s’ha aconseguit mitjançant diferents obertures que a la vegada potencien la llum natural que es pot rebre gràcies a la mobilitat del iot. En definitiva, aquesta proposta vol obrir-se un lloc en el món nàutic, innovant dins l’interiorisme habitual i intentant millorar la qualitat de vida dels possibles usuaris, millorant la il·luminació, les circulacions, i la distribució, per tal de donar resposta a unes necessitats detectades i que encara no han estat resoltes.ca_ES
dc.description.abstractEste proyecto trata del diseño interior de un yate a motor, que se ha creado pensando en las necesidades que nacen día a día al vivir en una embarcación, en su forma y estructura. Es decir, no se ha querido colocar una vivienda convencional dentro del barco sino que la propuesta se ha adaptado en todo momento al espacio. Desde finales del siglo pasado, debido al encarecimiento de la vivienda, un porcentaje significativo de personas a optado por vivir en barcos. En este tipo de hogares, los interiores acostumbran a estar situados en dos extremos, por un lado están los más sencillos con pocos recursos, que acostumbran a ser usados como vivienda habitual y, por otro lado, los de super lujo normalmente utilizados como embarcaciones de ocio. La propuesta se sitúa en un punto medio, donde la elegancia y el confort son valores esenciales huyendo de la ostentación del lujo, buscando una diferenciación dentro de este mundo y dirigiéndose a un usuario alternativo, bohemio y aventurero. La intención de este proyecto és la de solucionar los problemas de diseño actuales y enfatizar sus formas. Esto se consigue mejorando las circulaciones, la iluminación y las ventilaciones, adaptando la estética interior del tiempo actual. Como un hecho característico del mobiliario, hay que remarcar que se han creado varios bloques para sumar funciones y así conseguir solidez en este espacio en constante movimiento. Mejorar las ventilaciones ha sido otro punto característico de este proyecto, esto se ha conseguido mediante diferentes aperturas que a su vez potencian la luz natural que se puede recibir gracias a la movilidad del yate. En definitiva, esta propuesta quiere abrirse un lugar en el mundo náutico, innovando dentro del interiorismo habitual e intentando mejorar la calidad de vida de los posibles usuarios, mejorando la iluminación, las circulaciones, y la distribución, para dar respuesta a unas necesidades detectadas y que todavía no han sido resueltas.ca_ES
dc.description.abstractThis Project talk about the inner design of a motor yacht, that has been developed considering daily needs of living in a cruiser, its curving shape and structural stability. The intention was not to fit a conventional house in a boat, the idea has been always adapt design to the structure and to the space. Since late years on last century, due to a significant rise on house pricing, a significant percentage of people choose to live on boats. In this kind of houses, interior tend to be located on both ends. In one hand, simple and with few resources, which tend to be used as residence, and, in the other hand, super luxury boats typically used as leisure. This project is made in between both sides, where elegance and comfort are essential values fleeing from glitz and luxury, searching a unique style and focused to an alternative, bohemian and adventurous user. The aim of the Project is resolve present problems of design and emphasize on the shapes of spaces. That is achieved improving transit ways, illumination and ventilations, being adapted to esthetic of interiors of present time. A characteristic fact of the furniture should be noticed: several blocks have been created to add functions and to get strength in this constant motion space. Improving ventilation has been another important point to be solved in the project. The goal has been achieved by different opening which maximize natural light received by the yacht movement. Ultimately, the proposal want to open a new way of design on yachts, innovating within the usual interior and trying to improve quality life of potential users by improving lighting, circulation, and distribution to get new answers to the identified needs that haven’t already been solved.ca_ES
dc.format.extent54, [18] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectVaixells -- Mobles, equip, etcca_ES
dc.subjectIots -- Mobles, equip, etcca_ES
dc.titleHabitatge en un vaixellca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International