Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorPietrzko, Klaudia
dc.date.accessioned2015-07-21T17:35:55Z
dc.date.available2015-07-21T17:35:55Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015-07-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/456
dc.description.abstractFaro Metropolitano és el conjunt d’actuacions al nivell d’interior i espai públic, a l’àrea de Barri Jueu de Cracòvia, que responen a la desfavorable situació actual de disseny a Polònia, considerat com un fenomen insubstancial. El projecte entès com una iniciativa puntual, oberta al desenvolupament posterior, afronta el problema mitjançant la implantació d’una nova metodologia projectual basada en “design after design”, pràctiques obertes i la incorporació a l’usuari dins del procés, amb la finalitat de l’adhesió del concepte de disseny en les dinàmiques quotidianes de la societat. Al nivell formal es realitza una intervenció mínima en espai interior de l’edifici Okraglak, construcció important per als habitants de Cracòvia, dotant-li del caràcter col·lectiu i participatiu, i garantint la major flexibilitat d’ús. Una altra part del projecte anomenada Estructura de Comunicació acull l’àrea de l’espai públic, entès com un sistema obert i per tant estimulant, tractant-ho com el mitjà de comunicació entre les intencions principals del projecte i la societat.ca_ES
dc.description.abstractFaro Metropolitano es el conjunto de actuaciones al nivel de interior y espacio público, en la área de Barrio Judío de Cracovia, que responden a la desfavorable situación actual de diseño en Polonia, considerado como un fenómeno insustancial. El proyecto entendido como una iniciativa puntual, abierta al desarrollo posterior, afronta el problema mediante la implantación de una nueva metodología proyectual basada en “design after design”, prácticas abiertas y la incorporación al usuario dentro del proceso, con el fin de la adhesión del concepto de diseño en las dinámicas cotidianas de la sociedad. Al nivel formal se realiza una intervención mínima en espacio interior del edificio Okraglak, construcción importante para los habitantes de Cracovia, dotándole del carácter colectivo y partcipativo, y garantizando la mayor flexibilidad de uso. Otra parte del proyecto llamada Estructura de Comunicación acoge la área del espacio público, entendido como un sistema abierto y por lo tanto estimulante, tratándolo como el medio de comunicación entre las intenciones principales del proyecto y la sociedad.es_ES
dc.description.abstractMetropolitan Faro is the series of actions at the level of interior and public space in the area of Jewish Quarter of Krakow, which responds to the current, unfavorable situation of design in Poland, considered an insubstantial phenomenon. The project, understood as a initiative open to further development, confronts this problem by implementing a new project methodology based on “design after design”, “open source practices” and incorporating the user in the process, introducing at the same time the concept of design in daily dynamics of society. At the formal level, minimal intervention is carried out in the interior of Okraglak, important for the inhabitants of Krakow, provide of the collective and participative character, and ensuring greater flexibility of use. Another part of the project, called communication structure, occupies the area of public space, understood as an open system and therefore stimulating, treating it as the means of communication between the main intentions of the project and society.en
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectBarris jueusca_ES
dc.subjectEspais públicsca_ES
dc.titleFaro Metropolitanoca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International