Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.authorSayas Bofi, Karina
dc.date.accessioned2014-07-21T14:38:42Z
dc.date.available2014-07-21T14:38:42Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-07-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/332
dc.description.abstractMitjançant aquest projecte s’ha volgut aprofundir i experimentar en el camp dels motion graphics i el disseny digital, ja que d’aquesta manera tractem el disseny gràfic des d’una altra dimensió, en la qual s’incorporen dos nous elements a tenir en compte: el temps i el moviment. El projecte es centra en la realització de la identitat corporativa i la gràfica en moviment per portar a terme el desenvolupament d’un nou canal de televisió, concretament dins el context musical. El component diferencial i el factor que guia el projecte des dels seus inicis és el caràcter i el context triats per al seu desenvolupament. Examinant l’ampli mercat es troba a faltar un canal musical coherent, innovador o adequat dins el panorama català. Aquest és el motiu que condueix el treball a formar part i a integrar-se dins la família de canals que formen part de la televisió pública catalana. Aconseguir un disseny funcional, adaptar el ritme del moviment fluït dins un temps, un so i una forma és crucial per a la bona coherència i cohesió del canal. S’ha optat per un estil clar, reticulat i funcional que permet el desenvolupament del projecte amb un resultat final ordenat i impecable.ca_ES
dc.description.abstractCon la realización de este proyecto se ha querido profundizar y experimentar en el campo de los motion graphics y el diseño digital, puesto que de este modo tratamos el diseño gráfico desde otra dimensión, en la cual se incorporan dos nuevos elementos a tener en cuenta: el tiempo y el movimiento. El proyecto se centra en la realización de la identidad corporativa y la gráfica en movimiento para el desarrollo de un nuevo canal de televisión, concretamente dentro del contexto musical. El componente diferencial y el factor que guía el proyecto desde sus inicios es el carácter y el contexto elegidos para su desarrollo. Examinando el amplio mercado se encuentra a faltar un canal musical coherente, innovador o adecuado dentro del panorama catalán. Este es el motivo que conduce el trabajo a formar parte y a integrarse dentro de la familia de canales que forman parte de las televisión pública catalana. Conseguir un diseño funcional, adaptar el ritmo del movimiento fluido dentro de un tiempo, un sonido y una forma es crucial para la buena coherencia y cohesión del canal. Se opta por un estilo claro, reticular y funcional que permite el desarrollo del proyecto con un resultado final ordenado e impecable.es_ES
dc.description.abstractCarrying out this project it has wanted to know and to experiment on the field of the motion graphics and the digital design, since this we treat the graphical design from another dimension, in which two new elements join to bearing in mind: the time and the movement. The project centres on the accomplishment of the corporate identity and the motion graphics to develop of a new channel of television, concretely inside the musical context. The differential component and the factor that guides the project from his beginnings is the character and the context chosen for his development. Examining the wide market he is when is absent a channel which is musical coherent, innovative or adapted inside the Catalan panorama. This one is the motive that drives the work to form a part and to joining inside the family of channels that form a part of public Catalan Television. To obtain a functional design, to adapt the pace of the fluid movement in a time, a sound and a form is crucial for the good coherence and cohesion of the channel. It is chosen for a clear, reticulated and functional style that allows the development of the project with a final tidy and impeccable result.en
dc.format.extent105 p.ca_ES
dc.language.isoca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectTelevisió -- Programes musicalsca_ES
dc.subjectImatge corporativaca_ES
dc.title3/4 canal de televisió : disseny d'identitat i gràfica en movimentca_ES
dc.typebachelorThesis
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International