Show simple item record

dc.contributor.authorColomer Mascaró, Judit
dc.date.accessioned2014-01-10T15:27:34Z
dc.date.available2014-01-10T15:27:34Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2014-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/29
dc.description.abstractLa casa és un conjunt de condicions físiques que en fan un habitatge, però també, és una xarxa de relacions que conformen la vida domèstica. Si bé el disseny disposa d’instruments molt efectius per garantir els estàndards d’habitabilitat, no es planteja, al mateix nivell, la qualitat de la domesticitat, la regulació de la qual, queda en el terreny dels usos dels habitants. L’estudi de cas de l’espai narratiu de les Peces de Cambra d’August Strindberg, analitzat a partir del conjunt d’àmbits comuns de la vida social, que proposa Peter Sloterdijk, permet establir quatre tipus ideals de cases sense llar i identifi car greus dèficits de domesticitat. Des d’aquests contraexemples s’obren perspectives que amplien l’horitzó del projecte d’espais domèstics.ca_ES
dc.description.abstractLa casa es un conjunto de condiciones físicas que componen una vivienda, pero también, es una red de relaciones que conforman la vida doméstica. Si bien el diseño dispone de instrumentos muy efectivos para garantizar los estándares de habitabilidad, no se plantea, al mismo nivel, la cualidad de la domesticidad, la regulación de la cual, es responsabilidad de los usos de los habitantes. El estudio de caso del espacio narrativo de las Piezas de Cámara de August Strindberg, analizado a partir del conjunto de ámbitos comunes de la vida social, que propone Peter Sloterdijk, permite establecer cuatro tipos ideales de casas sin hogar e identifi car graves défi cits de domesticidad. Desde estos contraejemplos se abren perspectivas que amplían el horizonte del proyecto de espacios domésticos.es_ES
dc.description.abstractThe house is a set of physical conditions that constitute a dwelling, but it is also a network of relations that make up domestic life. Although design has a number of effective tools that can guarantee the standards of living, it does not take into account, to the same extent, the quality of domesticity, whose regulation is restricted to the domain of the dwellers’ uses. The case study of the narrative space in August Strindberg’s Chamber Plays, analysed from the set of common areas of social life that is proposed by Peter Sloterdijk, allows us to establish four ideal types of homeless houses and to identify severe domesticity defi cits. From these counterexamples, new perspectives open up that broaden the horizon of the project on domestic spaces.en
dc.format.extent71 p.ca_ES
dc.language.isoca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectSloterdijk, Peter, 1947-ca_ES
dc.subjectStrindberg, August, 1849-1912ca_ES
dc.subjectHabitatges -- Ficcióca_ES
dc.subjectArquitectura domèsticaca_ES
dc.titleEscenari, entorn, refugi : interiorisme domèstic i espais narratiusca_ES
dc.typebachelorThesis
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International