Show simple item record

dc.contributor.authorUña Borràs, Margarita
dc.date.accessioned2014-01-10T15:14:37Z
dc.date.available2014-01-10T15:14:37Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2014-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/28
dc.description.abstractEl projecte proposa un sistema d’entrenament per l’escalada, donant noves solucions adaptades a les noves tendències socials i de mercat. La millora en la comunicació usuari-producte i el seguiment del progrés en l’entrenament són les bases d’aquest projecte, entorn a les quals giren totes les solucions plantejades. Donat l’increment exponencial dels usuaris de sales d’entrenament i aficionats a l’escalada en els últims deu anys, on m’incloc, aquest projecte pretén donar una nova visió més real de l’entrenament, plantejant un producte versàtil i canviant, el qual s’adequa a les necessitats concretes de cada usuari, a l’hora que proposa diferents muntatges segons les possibilitats de l’espai d’instal·lació. L’interès personal per l’escalada i l’experiència durants els últims anys en sales d’entrenament m’han fet plantejar-me la funció de diferents elements dins d’aquests espais. L’ús de noves tecnologies i de sistemes de programació específics donen a l’usuari l’oportunitat d’endinsar-se en tota una experiència diferent d’entrenament, on pot dissenyar el seu propi pla, tenir un seguiment estadístic de la seva evolució i ser partícip d’una xarxa social de contactes, recomanacions, actualitzacions d’exercicis i plantejament de nous reptes. Naixent les sales d’entrenament a la dècada dels seixanta, avui dia són més de 40 les empreses dedicades a la producció i fabricació de material per elles. Només un 11% inverteixen en innovació i disseny i, tot i així, els resultats, en la majoria dels casos, no es desmarquen gaire d’allò que ja existeix. Amb aquest projecte es vol obrir un nou paradigma en el sector, donar la volta a allò existent i mostrar que fent un bon estudi de necessitats es poden plantejar solucions molt més reals, adaptables i personalitzables.ca_ES
dc.description.abstractThe project proposes a system of training for climbing, giving new solutions adapted to the new social and market trends. Improved user-product communication and monitoring of progress in training are the foundations of this project, around which turn all the solutions proposed. De to the exponential increase of users in training rooms and amateur climbing in the last ten years, this project aims to provide a new more realistic training, raising and changing a versatile product, which fits the specific needs of each user, when proposing different assemblies according to the possibilities of space for installation. My personal interest and experience climbing during these recent years in training rooms made me ask myself the role of different elements within these areas. The use of new technologies and specific programming systems give users the opportunity to delve into a whole different experience of training, where you can design your own plan, having a statistical monitoring of its evolution and be part of a social network of contacts, recommendations, updates exercises and approach new challenges. Rising the training rooms in the sixties, today there are more than 40 companies engaged in the production and manufacture of equipment . Only 11% invest in innovation and design, however, the results, in most cases, do not differ much from what already exists. This project intends to open a new paradigm in the industry, to change what exists and show that doing good research on needs to be considered more realistic solutions, adaptable and customizable.en
dc.format.extent102, 14, [11] p.ca_ES
dc.language.isoca
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/2072/217498
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectEscalada artificial -- Tècnicaca_ES
dc.subjectEquipament esportiuca_ES
dc.subjectRocòdroms -- Dissenyca_ES
dc.titleDisseny d’un sistema d’entrenament per l’escaladaca_ES
dc.typebachelorThesis
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International