Show simple item record

dc.contributor.advisorMilne, Jo, 1966-
dc.contributor.advisorMas, Enric
dc.contributor.advisorPujadas, Anna
dc.contributor.advisorSaiz, Mar
dc.contributor.authorBadenas Martí, Laia
dc.date.accessioned2023-01-10T12:24:16Z
dc.date.available2023-01-10T12:24:16Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12082/1098
dc.description.abstract“El Saber de les Flors” planteja una exposició fotogràfi ca que refl ecteix la indústria de la fl or, i els elements que integren aquesta des que és plantada fi ns que arriba a la fl oristeria. Aquesta indústria, com totes les indústries, implica màquines, sorolls i grisos, consum, explotació. Això no és res que no es coneixi, però el que és signifi cant és que aquest ambient es relacioni amb les fl ors i plantes. Aquest nexe és molt desconegut per la majoria de gent. Es concep una fl or com a delicada, bella, acolorida, i es relaciona amb sentiments com l’amor i l’alegria. La narrativa d’aquest projecte s’articula a partir d’una exposició que permet mostrar aquests dos mons tan distants en un mateix espai mitjançant dues tècniques d’impressió amb resultats molt diferents. La primera tècnica, la impressió digital, mostra els diferents passos que conté la producció de fl ors i de planta de manera objectiva, dura i documental. La segona tècnica, l’antotípia, mostra la mateixa fl or i tot el que representa com element estètic, ornamental i sentimental. L’antotípia és una de les alternatives d’impressió més respectuoses amb el medi ambient. La tècnica aprofi ta les propietats fotosensibles de les plantes per revelar imatges amb un positiu imprès en un acetat, és una impressió per contacte a l’exposició de llum solar.ca_ES
dc.description.abstract“El Saber de las Flores” plantea una exposición fotográfi ca que refl eja la industria de la fl or, y los elementos que la integran desde que está plantada hasta que llega a la fl oristería. Esta industria, como todas las industrias, implica máquinas, ruidos y grises, consumo, explotación. Esto no es nada que no se conozca, pero lo que es signifi cante es que ese ambiente se relacione con las fl ores y plantas. Este nexo es muy desconocido por la mayoría de la gente. Se concibe una fl or como delicada, hermosa, coloreada, y se relaciona con sentimientos como el amor y la alegría. La narrativa de este proyecto se articula a partir de una exposición que permite mostrar estos dos mundos tan distantes, en un mismo espacio mediante dos técnicas de impresión con resultados muy diferentes. La primera técnica, la impresión digital, muestra los distintos pasos que contiene la producción de fl ores y de planta de forma objetiva, dura y documental. La segunda técnica, la antotipia, muestra la misma fl or y todo lo que representa como elemento estético, ornamental y sentimental. La antotipia es una de las alternativas de impresión más respetuosas con el medio ambiente. La técnica aprovecha las propiedades fotosensibles de las plantas para revelar imágenes con un positivo impreso en un acetato, es una impresión por contacto en la exposición de luz solar.ca_ES
dc.description.abstract“El Saber de les Flors” proposes a photographic exhibition that refl ects the fl ower industry, and the elements that make it up from the moment it is planted until it reaches the fl orist. This industry, like all industries, involves machines, noise and grays, consumption, exploitation. This is nothing that is not known, but what is signifi cant is that this environment is related to fl owers and plants. This nexus is very unknown to most people. A fl ower is conceived as delicate, beautiful, colored, and is related to feelings such as love and joy. The narration of this project is articulated from an exhibition that allows these two worlds so distant to be shown in the same space through two printing techniques with very different results. The fi rst technique, digital printing, shows the different steps involved in the production of fl owers and plants in an objective, hard and documentary way. The second technique, anthotype, shows the fl ower and everything it represents as an aesthetic, ornamental and sentimental element. Anthotype is one of the most environmentally friendly printing alternatives. The technique takes advantage of the photosensitive properties of plants to reveal images with a positive printed on acetate, it is a contact print in sunlight exposure.ca_ES
dc.format.extent129 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectFlors -- Exposicionsca_ES
dc.subjectFotografia -- Exposicionsca_ES
dc.titleEl saber de les florsca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International