Show simple item record

dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.authorPuig González, Lidia
dc.date.accessioned2022-06-07T09:52:41Z
dc.date.available2022-06-07T09:52:41Z
dc.date.created2021
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1070
dc.description.abstractDistype és el resultat d’un procés d’experimentació que parteix de la simulació dels efectes devastadors del canvi climàtic sobre el planeta com a mètode a través del qual trobar noves formes tipogràfiques. Es tracta d’un projecte pràctic en el qual el disseny es presenta com a eina d’experimentació a través del qual trobar noves formes de comunicació amb tipografia. El projecte s’articula al voltant de quatre vies d’experimentació que donen lloc al disseny de sis alfabets, els quals esdevenen un reflex de diferents modes en que l’augment de la temperatura altera la tipografia original i dóna peu a la creació de noves formes. El procés d’experimentació i els sis alfabets es recull en una peça gràfica que esdevé un híbrid entre espècimen tipogràfic i publicació. Per tal de desenvolupar el projecte amb coherència s’ha dut a terme un important procés de recerca sobre el canvi climàtic; investigant i experimentant paral·lelament amb diversos materials, passant per processos de prova i error que han propiciat un constant aprenentatge.ca_ES
dc.description.abstractDistype es el resultado de un proceso de experimentación que parte de la simulación de los efectos devastadores del cambio climático sobre el planeta como método a través del cual encontrar nuevas formas tipográficas. Se trata de un proyecto práctico en el que el diseño se presenta como herramienta de experimentación a través del cual encontrar nuevas formas de comunicación con tipografía. El proyecto se articula alrededor de cuatro vías de experimentación que dan lugar al diseño de seis alfabetos, los cuales acontecen un reflejo de diferentes modos en los que el aumento de la temperatura altera la tipografía original y da pie a la creación de nuevas formas. El proceso de experimentación y los seis alfabetos se recoge en una pieza gráfica que acontece un híbrido entre espécimen tipográfico y publicación. Para desarrollar el proyecto con coherencia se ha llevado a cabo un importante proceso de investigación sobre el cambio climático; investigando y experimentando paralelamente con varios materiales, pasando por procesos de prueba y error que han propiciado un constante aprendizaje.es
dc.description.abstractDistype is the result of a process of experimentation based on the simulation of the devastating effects of climate change on the planet as a method through which to find new typographic forms. It is a practical project in which design is presented as a tool for experimentation through which to find new forms of communication with typography. The project is articulated around four ways of experimentation that give rise to the design of six alphabets, which reflect the different ways in which the increase in temperature alters the original typography and lead to the creation of new forms. The process of experimentation and the six alphabets are collected in a graphic piece that becomes a hybrid between a typographic specimen and a publication. In order to develop the project coherently, an important research process on climate change has been carried out; researching and experimenting at the same time with various materials, going through trial and error processes that have led to constant learning.en
dc.format.extent109 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectCanvis climàticsca_ES
dc.subjectTipografiaca_ES
dc.titleDistype : aproximación a un futuro distópico a través del diseño de seis tipografías experimentalesca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International